Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

UFABET เว็บไซต์เกมคาสิโนออนไลน์ได้จัดทำขึ้นเพื่อประสงค์ให้เป็นช่องทางการใช้บริการสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการการเดิมพันทุกรูปแบบ และทุกประเภท ซึ่งการเข้ามาใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานระบบเว็บที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นไว้ โดยเงื่อนไข และข้อกำหนดนั้นทางเว็บไซต์จะมีการแจ้ง และอธิบายให้ผู้ใช้บริการได้ทราบในทุกช่องทาง หากผู้ใช้บริการจะไม่มีประสงค์ในการที่จะผูกพัน หรือผู้สัญญาตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการบริการ ผู้ใช้บริการสามารถยุติการเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ได้เลยทันที แต่ถ้าหากผู้ใช้บริการแสดงกระทำการ หรือไม่แสดงกระทำการใด ๆ อันที่เข้าใจได้ว่าเป็นการยอมรับ ให้ถือได้ว่าผู้ใช้บริการนั้นได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดที่จะปฏิบัติตามการให้บริการของทางเว็บไซต์โดยทุกประการ

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนั้นดาวน์โหลด ดัดแปลง หรือทำซ้ำเพื่ออัพโหลดเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสมลงต่อสาธารณชนทั้งหมด หรือจะเป็นบางส่วนของข้อมูลข่าวสาร ซอร์ฟแวร์ กราฟิก รูปภาพ และวิดิโอที่แสดงอยู่ภายในเว็บไซต์ UFABET ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลด อัพโหลด หรือการดัดแปลง เผยแพร่ที่ทำให้ปรากฎต่อสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ต่อประโยชน์ส่วนตัว หรือต่อประโยชน์ส่วนรวมก็ตาม
  • ที่เว็บไซต์อาจมีการยกเลิก หรือหยุดการให้บริการซึ่งไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร ต่อผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเป็นการเฉพาะ หากการใช้งาน หรือบริการของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดเหตุ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางเว็บไซต์ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์โดยตรง
  • หยุด และยกเลิกการให้บริการตามเงื่อนไข และข้อกำหนดหากผู้ใช้บริการนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นข้อใด ข้อหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งหมดของเงื่อนไขภายในเว็บไซต์ได้
  • ทางเว็บไซต์สามารถปิดการให้บริการของเครือข่ายชั่วคราวได้ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข และอัพเดทระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการพนันออนไลน์กับทางเว็บไซต์ UFABET จะต้องทำการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์โดยตรง ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัครให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการเลยทันที และจะไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบแต่อย่างใด

3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

  • สำหรับข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ UFABET นั้นต้องการจากผู้เข้าใช้บริการจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้องเท่านั้น ห้ามผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ใช้บริการ
  • ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเหมาะสมกับทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะกับทางเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการผู้อื่น อาทิเช่น การขมขู่ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นลบ หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม รวมทั้งการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน
  • ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เกมการพนันออนไลน์นั้นย่อมเกิดความเสี่ยงที่มีผลต่อการได้ หรือเสีย ซึ่งทางเว็บไซต์ไม่สามารถกำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายใน ผู้ใช้บริการนั้นจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากทางเว็บไซต์ UFABET ไม่ว่าจะเป็นคดีทางแพ่ง หรือทางอาญา

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

  • สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในเครือ หรืออยู่ในเครือก็ตาม นั่นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางเว็บไซต์ UFABET ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีการใช้อำนาจรองรับความถูกต้องของทางเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ และถ้าหากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ UFABET ทางเราก็ไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
  • หากผู้เข้าใช้บริการนั้นมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ UFABET ผู้บริการสามารถทำการเชื่อมโยงมาที่หน้าแรกของทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะต้องมีการแจ้งความประสงค์ให้ทางเว็บไซต์ได้ทราบ และได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

สำหรับการรับผิดชอบนั้นทางเว็บไซต์ UFABET จะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อมที่สืบเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์โดยตัวของผู้ใช้บริการเอง